Jak założyć prywatny ośrodek uzależnień?

Jak założyć prywatny ośrodek uzależnień?

Leczenie uzależnień może być przeprowadzane wyłącznie przez podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą. Tego typu placówkami są poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowe oddziały leczenia uzależnień, dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, dzienne oddziały leczenia uzależnień oraz poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Te, które posiadają kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia często są jednak przepełnione, a termin na przyjęcie nowego pacjenta wynosić może nawet kilka do kilkunastu miesięcy.

Podstawy prawne leczenia uzależnień

W Polsce leczenie uzależnień jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji  sądowego zobowiązania do leczenia. Pracę ośrodków leczenia uzależnień regulują między innymi takie akty prawne, jak Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325) oraz Ustawa  dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 464).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 464) legalne leczenie odwykowe może być prowadzone jedynie w podmiotach leczniczych. Muszą być one wpisane do rejestru  podmiotów prowadzących działalność leczniczą – tylko w takich podmiotach pacjent może mieć gwarancję najwyższego poziomu leczenia w placówce, która podlega wymogom ustawowym.

Podmioty lecznicze, które mogą prowadzić leczenie uzależnień to między innymi: poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały lub stacjonarne ośrodki terapii uzależnień, dzienne oddziały leczenia uzależnień, hostele dla osób uzależnionych. Aby podmiot mógł działać jako ośrodek terapii uzależnienia, musi zapewniać wykonywanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Akty prawne regulujące pracę podmiotów leczniczych określają również ich  zadania w odniesieniu do różnych grup pacjentów oraz rodzaj i sposób zdobywania kwalifikacji zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.

Jak założyć prywatny ośrodek uzależnień?

Jak założyć podmiot leczniczy? Otwarcie ośrodka uzależnień

Podmiot leczniczy może zostać założony w dowolnej formie prowadzenia działalności gospodarczej, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszą z wymienionych form wystarczy zarejestrować poprzez formularz CEIDG. Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej, jednak wówczas konieczne jest uzyskanie odrębnego numeru NIP i REGON. Pozostałe formy działalności należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla podmiotu leczniczego konieczne jest ponadto uzyskanie dodatkowego numeru REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Kolejnym krokiem jest znalezienie lokalu, który będzie spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Następnie należy zadbać o odpowiedni personel. Chcąc otworzyć własny ośrodek dobrze jest postawić przede wszystkim na wyspecjalizowaną kadrę, która posiada certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, instruktora terapii uzależnień, dyplom psychologa lub specjalizację lekarską. Osoby te powinny posiadać własny program terapii, który będzie przeprowadzany z pacjentami. Mogą być zatrudniane na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Niezbędne jest również zakupienie ubezpieczenia OC, które w przypadku działalności leczniczej jest obowiązkowej. Przed rozpoczęciem działalności należy także zarejestrować firmę w BDO, czyli w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Działalność lecznicza wymaga prowadzenia dokumentacji, w tym regulaminu organizacyjnego, informacji o prawach pacjenta i dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, procedurę postępowania w sprawach naruszeń, politykę ochrony danych. 

Ostatnim z najważniejszych kroków jest rejestracja podmiotu leczniczego w RPWDL, czyli rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek można wygodnie złożyć przez Internet, a wpis powinien pojawić się w rejestrze nie później niż po 30 dniach od przesłania formularza. To jedynie ogólny zarys tego, jak należy założyć własny, prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz