Polityka prywatności i plików Cookies

 1. Strona główna
 2. /
 3. Polityka prywatności

I. Polityka prywatności „POD GRZYBKIEM” Czupryna Spółka jawna z siedzibą w Zawadach dalej „Administrator”

Administrator wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustalił i sformułował zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument ma zastosowanie również do danych osobowych jakie Administrator zbiera i przetwarza jako podmiot leczniczy POD GRZYBKIEM” Czupryna Spółka jawna z siedzibą: ul. Piwna 7, Zawady (42-110 Popów), który prowadzi zakład leczniczy Wyspa Sozo – Ośrodek Medycyny i Rozwoju.

I. Definicje

 1. Administrator – POD „GRZYBKIEM” Czupryna Spółka jawna z siedzibą w Zawadach, ul. Piwna 7, Zawady (42-110 Popów), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764684, REGON: 152136598, NIP: 5741911861,
 2. Podmiot leczniczy – „POD GRZYBKIEM” Czupryna Spółka jawna z siedzibą w Zawadach, ul. Piwna 7, Zawady (42-110 Popów), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764684, REGON: 152136598, NIP: 5741911861, wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego, nr księgi 000000234396,
 3. Ośrodek – Zakład Leczniczy pod nazwą „Wyspa Sozo” Ośrodek Medycyny i Rozwoju, którego celem jest w szczególności jest świadczenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych substancji, a także osobom z innymi rodzajami uzależnień,
 4. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności,
 6. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
  Strona3
  przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 7. RODO lub Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.wyspazozo.pl
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, jak również korzystania z usług Administratora, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 1. Podczas odwiedzania Serwisu
  Przy wyświetlaniu naszego Serwisu przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:
  1) adres IP żądającego komputera,
  2) data i godzina dostępu,
  3) nazwa i adres URL pobranego pliku,
  4) strona internetowa, z której następuje dostęp
  5) używana przeglądarka i w razie konieczności system operacyjny na Państwa komputerze, jak również
  6) nazwa Państwa operatora.

2. Nawiązanie kontaktu przez e-mail podany na stronie internetowej
W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej lub formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu oraz osób korzystających z naszych usług, przetwarzane są przez Administratora w celu:
1) świadczenia usług medycznych (w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych, postawienie diagnozy medycznej, profilaktyka zdrowotna, realizacja praw pacjenta);
2) realizacji zawartych umów z kontrahentami (niemedycznych),
3) analitycznym i statystycznym,
4) podjęcia działań marketingowych Administratora,
5) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3) dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Ośrodek usług medycznych.

W przypadku celu, którym jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych, podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia”);
2) postawienie diagnozy medycznej, podstawą prawną przetwarzania jest: art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3) profilaktyka zdrowotna, podstawą prawną przetwarzania jest: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4) realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej, podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
5) realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
6) działania analityczne i statystyczne –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
7) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
8) prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Administratora, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wyrażonej zgody, podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć
1) pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora,
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
3) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
b) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
Strona6
c) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
2) Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, okresu trwania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
3) W przypadku świadczeń medycznych, okres przechowywania dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa
4) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO

VI. Zmiana polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej aktualizacji.

VII. Polityka plików Cookies

„Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Pomóż sobie, walcz o swoje zdrowie.

Zadbaj o siebie, Twoich przyjaciół i rodzinę.

Zadzwoń do nas
Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz